張雨生 Zhang Yu-sheng (or spelled as Chang Yu-sheng) (D2-D#6) (370 views)